Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier:  Safekid
  Adres: Tolweg 26, 2042EL Zandvoort
  Emailadres: info@safekid.nl
  KvK-nummer: 85293520
  Btw-identificatienummer: NL863575250B01
  Leverancier verleent Diensten en sluit Overeenkomsten op afstand onder de in deze algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden.
 2. Koper: iedere (rechts)persoon, die met Leverancier een koopovereenkomst sluit of een offerte heeft gevraagd voor het sluiten van een overeenkomst, alsmede diens vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn beroep of bedrijf;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Leverancier en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Diensten: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale dan wel overige diensten die de Leverancier aanbiedt zoals onder meer doch niet beperkt tot de websites van de Leverancier inclusief de mobiele versies daarvan en de eventueel daarin vervatte webwinkels;
 8. Gebruiker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de website, de Digitale inhoud of de Diensten van de Leverancier.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en Diensten van de Leverancier en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Leverancier en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument (digitaal) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Leverancier voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Leverancier zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden verzonden.
 3. Wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Leverancier onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Leverancier is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. Elke overeenkomst wordt door de Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper uitsluitend ter beoordeling van de Leverancier voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers of tussenpersonen van Leverancier die afwijken van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden binden Leverancier uitsluitend door een schriftelijke bevestiging.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Leverancier mag de Consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Leverancier mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren;
  b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou doen.
 4. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.
 5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de Leverancier.
 6. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug. De Consument heeft terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 7. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 9. De Leverancier vergoedt alle betaling van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument Leverancier de herroeping meldt. De Leverancier mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 10. De Leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 5 – Offertes/prijzen

 1. Alle door de Leverancier gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien en voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen of door Leverancier in aanbiedingen of offertes schriftelijk anders is aangegeven, gelden de prijzen vanaf de dag van de aflevering, exclusief omzetbelasting, verpakkings-, transport-, verzekerings-, alsmede overige kosten op grond van deze algemene voorwaarden.
 2. Prijsaanbiedingen blijven gedurende dertig dagen bindend en vervallen indien niet binnen die termijn wordt aanvaard. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Leverancier gerechtigd deze geheel of gedeeltelijk door te berekenen.

Artikel 6 – Levertijd en risico

 1. Overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van Leverancier.
 2. Levering van goederen geschiedt franco vestigingsplaats Koper in Nederland, dan wel door Koper aan te wijzen andere plaats. Eerst bij levering van de goederen aan Koper gaat het eigendom en het risico van de goederen aan Koper over.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van goederen met bestemming buiten Nederland tegen betaling van de verzendkosten. De verzendkosten voor bestellingen onder de € 29.95,- zijn € 3.95.

Artikel 7 – Leveringen

 1. Worden er door de Leverancier goederen met gebreken of niet volgens bestelling geleverd aan de Koper, dan worden deze goederen kosteloos weer opgehaald door de Leverancier en worden deze gecrediteerd. Bij een fout gemaakt door de Koper worden de kosten voor ophalen doorberekend aan de Koper.
 2. Worden goederen door de Koper geweigerd bij afleveren, door schuld van de Koper, dan worden de gemaakte kosten voor retour nemen en opnieuw aanleveren doorberekend aan de Koper. Indien de Leverancier in gebreke is, worden de gemaakte kosten niet doorberekend.
 3. Goederen die geleverd zijn, kunnen alleen retour genomen worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 4. a. producten per complete doos verpakt zijn;
  b. doos en inhoud onbeschadigd is;
  c. alleen goederen met oorspronkelijke codering/etikettering;
  d. alleen goederen in oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking.

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Leverancier te melden.
 3. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Leverancier is gewezen op de te late betaling en de Leverancier de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Leverancier gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Automatische incasso

Alle betalingen geschieden door middel van automatische incasso tenzij anders overeen wordt gekomen. De Koper is verplicht Leverancier hiervoor te machtigen. Machtiging zal plaatsvinden bij de schriftelijke bevestiging van de diensten door de Koper en/of Leverancier. Indien de Koper de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt Leverancier zich het recht voor om 14 dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van de Koper. Bij intrekking van de machtiging of na een mislukte automatische incasso heeft Leverancier het recht om de dienstverlening per direct te staken waarmee de unieke QR code komt te vervallen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. De Leverancier beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Leverancier.
 3. Bij de Leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Leverancier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoering antwoord kan verwachten.
 4. De Koper dient de Leverancier in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Diensten

 1. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Leverancier daarvan direct op de hoogte te stellen. Leverancier is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar website en Diensten en de overige Gebruikers.
 2. Voor het aanmaken van een account gelden de volgende voorwaarden:
 • De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
 1. De Gebruiker is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot een de website van Leverancier.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.
 4. Leverancier verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, onafgebroken of ongehinderde toegang tot de Diensten, noch enige andere garantie die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.
 5. Leverancier zal de Diensten met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt. Leverancier is voor dergelijke schade niet aansprakelijk.
 6. Leverancier behoudt zich het recht voor om haar Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen.

Artikel 12 – Privacy statement

Leverancier zal persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. De Koper/Gebruiker verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 13 – Anonieme chat

Leverancier maakt gebruik van de mogelijkheid om partijen met elkaar in contact te brengen via de anonieme chat. Onder meer wordt de anonieme chat gebruikt voor het in contact brengen van de vinder van een vermist persoon en de ouder/voogd/verzorger van een vermist persoon. Leverancier wenst te benadrukken dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het gebruik van de anonieme chat en meer in het bijzonder voor het delen van gegevens via de anonieme chat. Het wordt de gebruiker van de anonieme chat afgeraden, althans zorgvuldigheid wordt geadviseerd, voor het verstrekken van persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens, contactgegevens, identiteitsgegevens, bankgegevens etc. Leverancier wijst de gebruiker hierbij ook op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy statement. Leverancier zal geen gebruik maken van gegevens die binnen de anonieme chat tot haar beschikking komen en deze verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy statement.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 2. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en verstrekking van Diensten tussen de Leverancier en de Koper, Consument of Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66929989.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 5. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.